Terms and conditions

Algemene Voorwaarden - LujoGardens B.V. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen bijLujoGardens B.V. (hierna te noemen "LujoGardens"). Door een bestelling te plaatsen bij LujoGardens, gaat uakkoord met deze voorwaarden. We raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestellingplaatst.**1. Levering en Verzending:**- In het geval dat uw bestelling niet op de verwachte leverdatum arriveert, brengt LujoGardens een transportkostvan €125,- in rekening voor het ophalen van de producten. Na ontvangst van de geretourneerde producten, wordt75% van het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen teruggestort op uw rekening.**2. Aansprakelijkheid:**- LujoGardens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten die voortvloeien uit vertraagde leveringofproducten die niet aan uw verwachtingen voldoen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, kosten voor arbeid, huurvan apparatuur, of andere gerelateerde uitgaven.**3. Transport en Levering:**- LujoGardens maakt gebruik van derde partijen voor transport en levering van producten. We streven ernaaromuw bestelling altijd op de dichtstbijzijnde toegankelijke locatie af te leveren. Het is echter uw verantwoordelijkheidom ervoor te zorgen dat de locatie bereikbaar is voor vrachtverkeer. LujoGardens kan niet aansprakelijk wordengesteld voor leveringen op locaties die ontoegankelijk zijn voor vrachtverkeer.**4. Bestellingen en Betaling:**- Alle bestellingen zijn definitief en bindend zodra ze zijn geplaatst. Betaling dient te geschieden volgens debetalingsvoorwaarden die op onze website zijn vermeld. LujoGardens behoudt zich het recht voor om bestellingente weigeren of te annuleren in geval van betalingsproblemen of andere onvoorziene omstandigheden.**5. Retourneren en Garantie:**- In geval van productgebreken, neem contact op met LujoGardens binnen 7 dagen na ontvangst van deproducten. LujoGardens zal naar eigen goeddunken bepalen of een garantieclaim geldig is en zal passendemaatregelen nemen in overeenstemming met de geldende garantievoorwaarden.**6. Privacy en Gegevens:**- LujoGardens behandelt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Voormeer informatie, raadpleeg ons Privacybeleid op onze website.**7. Toepasselijk recht en Geschillen:**- Deze Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. In geval van geschillen is de rechtbank van [s- Hertogenbosch exclusief bevoegd.LujoGardens behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is deverantwoordelijkheid van de klant om de voorwaarden regelmatig te controleren. Eventuele wijzigingen in dezevoorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd.